maandag 28 februari 2022

IPCC: gevolgen klimaatverandering steeds erger; 'nu razendsnel aan de slag' .... Dit staat op de NOS site. Dat we haast moeten maken. Maar helaas zitten we met Poetin, die niets geeft om het klimaat en dreigt met kernwapens........... Maandag 28- februari 2022.

 We zouden met zijn allen zo moeten samenwerken zoals nu gebeurt tegen Poetin, maar dan om het leven op aarde juist te redden en het broeikasmechanisme door wat de mens veroorzaakt is, moeten tegengaan.

Ik zeg al jaren (* tot vervelends toe voor mijn kinderen, die dachten dat ik seniel was denk ik...want zij geloofden er niet zo in )  dat de opwarming en de gevolgen veel erger zijn dan we nu denken ...en zie het ene rapport na de andere.Alleen Poetin is zo een eikel dat hij alle aandacht naar zichzelf kan toetrekken


Wat ik zelf ook al eerder dacht, staat volgens mij in het 2e stuk ( onderaan ).
De enorme samenwerking en eensgezindheid nu met de oorlog in Oekraïne, wat zou het mooi zijn als dat straks ook doorgezet wordt in strijd tegen de opwarming van de aarde ! Eigenlijk planeet breed een veel groter doel !!!

 

Van de NOS site:

 

https://nos.nl/artikel/2419221-ipcc-gevolgen-klimaatverandering-steeds-erger-nu-razendsnel-aan-de-slag 

 

 

 


Klimaatverandering en het steeds vaker voorkomen van extreem weer hebben ernstiger gevolgen voor mens en natuur dan eerder werd gedacht. Dat concludeert het VN Klimaatpanel IPCC, dat vandaag een rapport presenteert waaraan door honderden wetenschappers is meegewerkt. De wereldwijde effecten zijn nu al ingrijpend en deels onomkeerbaar. De tijd om maatregelen te nemen om nog ernstiger consequenties te voorkomen, raakt snel op.

De verbranding van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen moeten sneller worden teruggebracht, aldus het klimaatpanel. Nu al zijn miljoenen mensen blootgesteld aan de risico's van acute voedselonzekerheid, bosbranden en overstromingen als gevolg van extreem weer. Sinds de verschijning in 2014 van het vorige rapport dat inging op de gevolgen van klimaatverandering, wordt de impact een stuk ernstiger ingeschat.

Vooral als de aarde met meer dan 1,5 graad opwarmt, nemen die risico's fors toe. Denk aan het sneller smelten van het ijs op Antarctica en Groenland en het verlies van dier- en plantsoorten, waardoor de biodiversiteit verder onder druk komt te staan.

Uitstoot tegengaan

Ook signaleert het IPCC dat er grenzen zitten aan de mogelijkheden voor mens en dier om zich aan het veranderende klimaat aan te passen. Deze vaststelling gaat in tegen de aanname die soms gehoord wordt, dat aanpassen beter is dan snelle(re) uitstootreductie. Maar daar maakt het IPCC nu dus korte metten mee. Aanpassen, adaptatie genoemd, is belangrijk, maar dat kan niet tot in het oneindige, is een van de conclusies van het rapport. En dus is de noodzaak om CO2-uitstoot versneld tegen te gaan, groot. Tegelijkertijd zou wel meer moeten worden ingezet op adaptatie, omdat daarmee veel leed kan worden voorkomen, stelt het IPCC.

Het rapport gaat in op alle mogelijkheden die er op dat gebied zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en de energiesector, en maatregelen tegen wateroverlast. Ook zou 30 tot 50 procent van het aardoppervlak beschermde natuur moeten zijn, omdat daarmee negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en mensen kunnen worden beperkt.

Het in stand houden van de biodiversiteit is volgens de klimaatwetenschappers van fundamenteel belang. En hoewel miljarden mensen zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, zijn er wel grote verschillen tussen regio's. De allerarmsten worden als eersten getroffen. De risico's van klimaatverandering kunnen gevolgen hebben voor allerlei sectoren. Ook kan het leiden tot sociale onrust, conflicten en migratiestromen.

Ongeveer de helft van de wereldwijd onderzochte plantensoorten is in de richting van de polen verschoven, of naar grotere hoogte. Een toename van extreme hitte heeft ertoe geleid dat er in sommige gebieden al veel soorten verloren zijn gegaan. Het uitsterven van sommige soorten is mogelijk al onomkeerbaar. Andere effecten naderen het punt dat ze niet meer terug te draaien zijn, zoals de gevolgen voor het ecosysteem van het Noordpoolgebied als gevolg van het dooien van de permafrost.

Razendsnel aan de slag

"De risico's komen harder op ons af", zegt Maarten van Aalst van de Universiteit Twente en directeur van het Rode Kruis-klimaatcentrum, die meewerkte aan het rapport. "We zien overal in de wereld de gevolgen, maar we zien ook dat de risico's harder toenemen dan eerder werd gedacht. Ten opzichte van het vorige rapport zijn eigenlijk alle risico's erger bij minder vergaande temperatuurstijging."

Het nieuwe rapport signaleert ook dat sommige effecten op elkaar inwerken en elkaar versterken. Bijvoorbeeld overstromingen die plaatsvinden na periodes van droogte, of extreme regenval na een bosbrand waardoor aardverschuivingen kunnen optreden. Ook worden mogelijke nieuwe risico's benoemd die kunnen ontstaan als neveneffect van klimaatbeleid. Bijvoorbeeld de productie van bio-energie (met biomassa), die een bedreiging kan vormen voor de biodiversiteit of de voedselproductie.

"Al dit soort risico's zijn nu nog hanteerbaar", zegt Maarten van Aalst, "maar we moeten wel razendsnel aan de slag om het niet echt uit de hand te laten lopen."

Extreme droogte, bosbranden en overstromingen nemen toe door klimaatverandering AFP 
 
 
En een vervolg:
 

VN-secretaris-generaal Guterres noemt het nieuwste IPCC-rapport over het klimaat een "atlas van menselijk lijden en een vernietigende aanklacht tegen falend klimaatleiderschap". Volgens hem drijft ongecontroleerde CO2-uitstoot de meest kwetsbaren van de wereld "als een mars van kikkers" richting de vernietiging. Ook richt Guterres zich op grote uitstoters: "De grootste vervuilers ter wereld maken zich schuldig aan brandstichting in ons enige huis."

In de hele wereld wordt gereageerd op het vandaag gepresenteerde rapport van het VN-klimaatpanel. Er staat in dat klimaatverandering en toenemende weersextremen ernstiger gevolgen hebben dan tot nu toe werd gedacht. Aan het rapport werkten honderden wetenschappers mee.

De tijd om nog ergere gevolgen af te wenden raakt snel op, is een van de conclusies. En de mogelijkheden voor mens en dier om zich aan te passen zijn begrensd. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet daarom sneller worden tegengegaan, aldus het klimaatpanel.

"We liggen wereldwijd op een verkeerde koers", signaleert de Nederlandse Deltacommissaris Peter Glas. Klimaatverandering gaat sneller en de gevolgen zijn ingrijpender dan werd voorzien, zegt hij. Het rapport toont aan dat wereldwijd ruim 3,5 miljard mensen door de gevolgen van klimaatverandering getroffen kunnen worden.

Nederland loopt risico

Het rapport gaat ook in op de gevolgen van zeespiegelstijging, veroorzaakt door het smelten van gletsjers en ijskappen en het uitzetten van warmer zeewater. Nederland is weliswaar één van de veiligste delta's ter wereld, maar loopt ook risico, zegt Glas. "Vooral steden en kustgebieden zijn kwetsbaar. De combinatie van zeespiegelstijging, stormvloeden, hogere rivierafvoeren en wateroverlast bij piekbuien kunnen hier zorgen voor toenemende schade en slachtoffers."

De Unie van Waterschappen ziet nu al de effecten van klimaatverandering. Nederland moet zich daaraan aanpassen en zich voorbereiden op hogere temperaturen, stortbuien en lange periodes van droogte en neerslag.

"Daarbij moeten we ver vooruit kijken, maar bovenal nu al handelen." De waterschappen pleiten ervoor Nederland niet op de oude manier vol te bouwen, maar bewustere keuzes te maken. Ook zou het bewustzijn onder de bevolking over de kwetsbaarheden moeten worden vergroot, omdat "de grenzen van de maakbaarheid zijn bereikt."

Recept voor rampen

"De bevindingen van het IPCC-rapport klinken als een nachtmerrie, maar ze zijn een dagelijkse realiteit voor gezinnen overal in Kenia en het wereldwijde zuiden", zegt Susan Otieno van ActionAid in Kenia. Meer dan 1,4 miljoen dieren zijn volgens haar gestorven als gevolg van de huidige droogte. "We zijn bang dat het gauw kinderen zijn die zullen omkomen door honger en dorst."

Ook politici en bestuurders reageren op het klimaatrapport. "Ontkenning en vertraging zijn geen strategieën, ze zijn een recept voor rampen", zei de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. "De beste wetenschappers van de wereld hebben ons laten zien dat we maatregelen om ons aan te passen moeten versnellen, urgent en op grote schaal."

"Extremer weer leidt nu al tot grote en deels onomkeerbare gevolgen voor mens en natuur", aldus minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. "Het maakt ook duidelijk dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot 1,5 graden." Hij zegt dat het kabinet binnenkort met een uitgebreide reactie komt op het rapport.

Natuur is bondgenoot

Volgens het Rode Kruis springt met dit rapport het licht op rood. "Wetenschappers bevestigen voor het eerst dat klimaatverandering al bijdraagt aan humanitaire crises over de hele wereld." De wereldwijde reactie op covid-19 bewijst volgens de hulporganisatie dat regeringen doortastend en drastisch kunnen optreden bij wereldwijde dreigingen. "We hebben dezelfde energie en daadkracht nodig om de klimaatverandering te bestrijden."

Ook milieuorganisaties als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds benadrukken het belang van het rapport. Het WNF spreekt van "de meest ernstige waarschuwing tot nu toe over de rampzalige gevolgen van klimaatverandering".

Het afgelopen jaar, zegt de milieuorganisatie, konden mensen die gevolgen met eigen ogen zien. "Hittegolven boven de poolcirkel, bosbranden in Siberië, overstromingen in Limburg. Het geeft een inkijk in wat een warmere wereld met zich meebrengt voor mens en natuur."

Tegelijk, zegt het WNF, is de "natuur onze bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Denk aan bossen die CO2 opnemen, koraalriffen die kusten beschermen, vrij stromende rivieren die overstromingen tegengaan. Werken met de natuur is bewezen effectief, het is urgent en we kunnen er vandaag nog mee aan de slag."