maandag 14 augustus 2023

De wereld staat in brand en een paar maanden later verzuipt de wereld....................maandag 7 augustus 2023.

 Ik heb een mooie site gevonden die eigenlijk wel goed weergeeft wat ik al jaren roep.

https://klimaat.be/klimaatverandering/waargenomen-veranderingen/ipcc-rapporten/2023-syntheserapportDe site geeft goed de glijdende schaal weer waarin de wereld zich bevind.
Deze veranderende ( versnelling van de klimaat problematiek ) gaat veel sneller dan werd verwacht.

 Wat cursief getypt is, is van artikelen en door anderen geschreven.

Op 20 maart 2023 heeft het IPCC het langverwachte syntheserapport van de zesde beoordelingscyclus (AR6) gepubliceerd, en een samenvatting voor beleidsmakers (Summary for Policy Makers).

Dit rapport is het eindrapport van deze 6de cyclus en is gebaseerd op de 3 voorgaande rapporten:

Huidige situatie en tendenzen

Waargenomen opwarming en haar oorzaken

Sinds 1900 is de mondiale oppervlaktetemperatuur al met 1,1°C gestegen, en dit is ondubbelzinnig veroorzaakt door menselijke activiteiten, voornamelijk door de uitstoot van broeikasgassen. De temperatuurstijging is groter boven land (1,59°C) dan boven zee (0,88°C). 

De wereldwijde concentratie aan broeikasgassen is blijven toenemen en bereikte in 2019 410 ppm (parts per million - deeltjes per miljoen), wat hoger is dan op enig ander moment in de afgelopen 2 miljoen jaar. Het groeitempo van de uitstoot van broeikassen was tussen 2010 en 2019 lager dan tussen 2000 en 2009. In 2019 was 79% van de mondiale uitstoot afkomstig van de sectoren energie, industrie, vervoer en gebouwen en 22% van landbouw, bosbouw en ander landgebruik (AFOLU). De 10% huishoudens met de hoogste uitstoot per hoofd van de bevolking dragen 34-45% bij aan de wereldwijde uitstoot, terwijl de onderste 50% 13-15% bijdraagt.

Waargenomen veranderingen en gevolgen

Wijdverspreide en snelle veranderingen in de atmosfeer, de oceaan, de cryosfeer en de biosfeer hebben zich reeds voorgedaan:

 • de gemiddelde zeespiegel steeg met 0,20 m sinds 1900, en dit aan een stijgend tempo 
 • de schade is aanzienlijk en er zijn steeds meer onomkeerbare verliezen, zoals de lokale verdwijning van honderden soorten.
 • gevolgen voor sommige ecosystemen, die bijna onomkeerbaar zijn, zoals de veranderingen ten gevolge van de terugtrekking van gletsjers of de ontdooiing van de permafrost
 • een verminderde voedselzekerheid en een aantasting van de waterbevoorrading
 • een opwarming en verzuring van de oceaan, met nadelige invloed op de productie van voedsel. 
 • menselijke verliezen door extreme hittegolven hebben, en het meer voorkomen van klimaatgerelateerde ziekten
 • volksverhuizingen in Afrika, Azië en Noord-Amerika ten gevolge van klimaat- en weersextremen
 • economische schade in de sectoren landbouw, bosbouw, visserij, energie en toerisme. 
 • in stedelijke gebieden zijn er negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, de middelen van bestaan en de belangrijkste infrastructuur 
 • kwetsbare gemeenschappen, die historisch gezien het minst hebben bijgedragen tot de huidige klimaatverandering, worden onevenredig zwaar getroffen.
Image

De mate waarin de huidige en toekomstige generaties een warmere en andere wereld zullen ervaren,
hangt af van de keuzes die nu op korte termijn worden gemaakt.

Adaptatie (aanpassing): vooruitgang maar ook lacunes

In alle sectoren en regio's is vooruitgang geboekt met de planning en uitvoering van maatregelen voor adaptatie. Maar toch bestaan er lacunes, vooral bij de groepen met een lager inkomen, en deze lacunes zullen bij het huidige uitvoeringstempo blijven toenemen. Er zijn ‘zachte’ grenzen aan het aanpassingsproces als gevolg van financiële, bestuurlijke, institutionele en beleidsmatige beperkingen, maar sommige tropische, kust-, pool- en bergecosystemen hebben ‘harde’ aanpassingsgrenzen bereikt, waarbij aanpassing niet langer mogelijk is. 

Aanpassing voorkomt ook niet alle verliezen en schade, zelfs niet bij een effectieve aanpassing. De belangrijkste belemmeringen voor aanpassing zijn beperkte middelen, een gebrek aan betrokkenheid van de particuliere sector en de burgers, onvoldoende mobilisatie van financiële middelen, geringe kennis van het klimaat, gebrek aan politiek engagement, beperkt onderzoek en/of trage toepassing van aanpassingswetenschap, en een gering besef van urgentie. 

De wereldwijde klimaatfinanciering is sinds het AR5 gestegen, maar is nog steeds onvoldoende. Doordat ongunstige klimaateffecten verliezen en schade veroorzaken, verminderen ze de beschikbare financiële middelen en belemmeren ze economische groei, waardoor nog minder budget beschikbaar wordt voor adaptatie, vooral in de ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen.

Mitigatie (uitstootvermindering): onvoldoende vooruitgang

Het beleid en de wetgeving inzake mitigatie zijn sinds AR5 voortdurend uitgebreid. Verschillende mitigatieopties zijn technisch haalbaar, worden steeds kosteneffectiever en worden algemeen gesteund door het publiek. Op basis van de tegen oktober 2021 aangekondigde nationaal vastgestelde bijdragen (NDC's) wordt momenteel echter een wereldwijde opwarming van 3,2°C tegen 2100 verwacht. 

Om de opwarming tot 1,5°C te beperken, zijn onmiddellijke maatregelen nodig die een aanzienlijke vermindering van de wereldwijde uitstoot in de loop van dit decennium realiseren. Er bestaat een aanzienlijke 'emissiekloof' tussen een traject naar 1,5°C opwarming en het traject bepaald door de huidige NDC's, en een 'uitvoeringskloof' tussen de beloofde bijdragen (NDC's) en het daadwerkelijk uitgevoerd beleid. De omvang van de klimaatfinanciering is de afgelopen tien jaar toegenomen en de financieringskanalen zijn verruimd, maar de publieke en particuliere financieringsstromen voor fossiele brandstoffen zijn nog steeds groter dan die voor aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering. 

 

 

Ziehier een overzicht van de belangrijkste boodschappen van dit tweede rapport:

 • Door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft wijdverbreide negatieve gevolgen en veroorzaakt verlies en schade aan de natuur en de mens; een toename van extreme weersomstandigheden heeft onomkeerbare gevolgen voor natuurlijke en menselijke systemen, waardoor zij hun aanpassingsvermogen te boven gaan.
 • Maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot ongeveer 1,5°C zouden het verlies en de schade aanzienlijk beperken ten opzichte van hogere opwarmingsniveaus, maar kunnen ze niet allemaal wegnemen (een opwarming van 1,5°C zou onvermijdelijk leiden tot een toename van talrijke klimaatgevaren en meerdere risico's inhouden voor ecosystemen en mensen).
 • Op middellange tot lange termijn (na 2040) zijn de geëvalueerde effecten tot verscheidene malen groter dan die welke momenteel worden waargenomen; hun omvang en de daarmee samenhangende risico's zijn sterk afhankelijk van maatregelen voor uitstootvermindering (mitigatie) en aanpassing (adaptatie) op korte termijn, en nemen toe met elke toename van de opwarming van de aarde; de doeltreffendheid van de aanpassing om de klimaatrisico's te verminderen, zal afnemen met de toenemende opwarming.
 • De kwetsbaarheid van ecosystemen en mensen voor klimaatverandering verschilt aanzienlijk tussen en binnen regio's. De meest kwetsbare mensen en systemen worden onevenredig zwaar getroffen. Ongeveer 3,3 tot 3,6 miljard mensen leven in omstandigheden die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.
 • De effecten en risico’s van klimaatverandering zullen in wisselwerking staan met andere (niet-klimaatgebonden) risico's, hetgeen zal resulteren in gecombineerde risico's en cascaderisico's in alle sectoren en regio's.
 • De instandhouding van de biodiversiteit en van de ecosystemen is van fundamenteel belang voor een klimaatbestendige ontwikkeling, gezien de bedreigingen die de klimaatverandering inhoudt en de rol die zij spelen bij de aanpassing aan en de beperking van de gevolgen van klimaatverandering; de instandhouding van de veerkracht van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten wereldwijd hangt af van de effectieve en billijke instandhouding van ongeveer 30-50% van het land, het zoete water en de oceanen in de wereld.
 • De inspanningen op het vlak van ontwikkeling en aanpassing laten toe om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen. Om de aanpassing van de menselijke systemen en de ecosystemen uit te voeren, te bespoedigen en te ondersteunen zijn gunstige randvoorwaarden van essentieel belang; deze omvatten politiek engagement en toezicht, institutionele kaders, beleid en instrumenten met duidelijke doelstellingen en prioriteiten, een betere kennis van de effecten en oplossingen, de mobilisering van en toegang tot adequate financiële middelen, toezicht en evaluatie, en inclusieve governanceprocessen.
 • De vroegere en huidige ontwikkelingstendensen hebben de mondiale klimaatbestendige ontwikkeling niet vooruitgeholpen en hebben de blootstelling van de ecosystemen en de mensen aan klimaatrisico's vergroot; acties voor een mondiale klimaatbestendige ontwikkeling zijn dringend geboden.
 • De keuzes en maatregelen van de samenleving in het komende decennium zullen bepalend zijn voor de mate waarin trajecten op middellange en lange termijn een klimaatbestendige ontwikkeling mogelijk zullen maken; de vooruitzichten voor een klimaatbestendige ontwikkeling zullen steeds beperkter worden indien de uitstoot van broeikasgassen niet snel wordt verminderd (vooral indien de opwarming van de aarde met 1,5 °C op korte termijn wordt overschreden).

 

 

 

Ook het KNMI slaat alarm over het tempo waarin klimaatverandering zich voltrekt.

Zeker dit jaar laat zien hoe snel klimaatverandering zich voltrekt, in de eerste maanden woeden overal grote en vernietigende branden in vele landen.
En een paar maanden later kwam er zoveel regen neer dat er enorme modderstromen overal een vernietigend effect hadden.  In Slovenie/ Scandinavie / Canada / Italie etc.


https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/snelheid-waarmee-de-aarde-opwarmt-in-20-jaar-meer-dan-verdubbeld

 

Snelheid waarmee de aarde opwarmt in 20 jaar meer dan verdubbeld

12 januari 2023

Satellieten kijken vanaf 700 km hoogte omlaag om te meten wat er gebeurt aan de top van de atmosfeer. Dat doen ze inmiddels al twintig jaar. Wat blijkt? De aarde neemt steeds meer energie uit zonnestraling op dan dat ze aan warmtestraling kwijtraakt. De snelheid waarmee de aarde opwarmt is in de afgelopen twintig jaar daardoor meer dan verdubbeld.

CERES meet zonnestraling en warmtestraling 

Het CERES instrument van NASA meet vanuit vier satellieten hoeveel weerkaatst zonlicht en warmtestraling de top van de atmosfeer verlaat (figuur 1). De satellieten vliegen per dag zo'n 16 rondjes om de aarde en meten zo in korte tijd iedere plek op aarde. Door alle CERES metingen te combineren weten we hoeveel zonnestraling de aarde in totaal opneemt en hoeveel warmtestraling de aarde verlaat. 

Opwarming door de zon neemt sneller toe dan de afkoeling door warmtestraling 

Volgens de CERES metingen neemt de aarde steeds meer zonlicht op (rode lijn in figuur 2). Dat komt niet omdat de zon harder gaat schijnen. Gemiddeld komt er 340 W/m2 (Watt per vierkante meter) aan zonnestraling de atmosfeer binnen en die hoeveelheid is in de laatste 20 jaar nauwelijks veranderd. Wolken en aardoppervlak weerkaatsen ongeveer 30 procent van het zonlicht (99 W/m2) terug de ruimte in. En die weerkaatsing neemt af door veranderingen in het wolkendek en afnemende sneeuw- en ijsbedekking.  

De hoeveelheid uitgestraalde warmte is ook toegenomen (blauwe lijn in figuur 2). Want hoe warmer de aarde, hoe meer warmte de aarde uitstraalt (per graad ruim 3 W/m2). Een deel van de warmte die het aardoppervlak uitstraalt wordt opgenomen door broeikasgassen in de atmosfeer zoals waterdamp, CO2 en methaan en bereikt de top van de atmosfeer niet. Omdat de hoeveelheid broeikasgassen toeneemt, bereikt een kleiner deel van de warmtestraling de top van de atmosfeer. De afkoeling door uitgaande warmtestraling neemt daardoor minder snel toe dan wanneer de hoeveelheid broeikasgassen gelijk zou blijven. 

  

De snelheid waarmee de aarde opwarmt is in 20 jaar tijd meer dan verdubbeld 

Om te zien hoe sterk de aarde opwarmt, trekken we de toename in opwarming door de zon en afkoeling door uitgestraalde warmte van elkaar af (groene lijnen in figuur 2). Het blijkt dat de opwarming van de aarde steeds sneller gaat. Rond 2005 was de netto opwarming 0,4 W/m2. Rond 2019 is dat opgelopen tot 1,1 W/m2, meer dan een verdubbeling. Volgens de meest recente meetgegevens is de opwarming in de laatste 1,5 jaar verder toegenomen. Gemiddeld nam de opwarming toe met 0,5 W/m2 per 10 jaar (zwarte stippellijn in figuur 2). Is dat veel? Als de hele aarde bedekt zou zijn met een laag water van 1 meter diep, dan warmt deze bij 1 W/m2 in 48 dagen 1 graad op. Genoeg dus om het klimaat flink te verstoren. In een volgend klimaatbericht laat ik zien hoe de extra energie die binnenkomt het klimaat verandert. 

KNMI-klimaatbericht door Frank Selten. Dit klimaatbericht is onderdeel van een drieluik over de stralingsbalans: Waar blijft die extra energie? en Het klimaat stapelt verandering op verandering.

 

 

 

Om de opwarming tot 1,5°C te beperken, zijn onmiddellijke maatregelen nodig die een aanzienlijke vermindering van de wereldwijde uitstoot in de loop van dit decennium realiseren.

 

Men zal het wel belachelijk vinden, de maatregelen die ik noem om een begin mee te maken in een ander denkpatroon om zoveel mogelijk schade te beperken. Wat een verschil in CO2 uitstoot zal je maken als je alle reclame wereldwijd stopt met het maken ervan. En dat wereldwijd doet. Zo ook met de 20 soorten pindakaas, wat als er maar 3 soorten overblijven. Wat scheelt het aan besparing aan afval en energie als men dat voor elkaar zou krijgen. En dat is nog maar het begin. Waarom heeft de mens 20 soorten en merken pindakaas nodig, in wat voor absurde wereld leven wij eigenlijk ? 
Ik denk dat het voor 99 % van de mensen  belachelijk is. Maar als we hier al geen begin mee kunnen maken, dan is het gedoemd te mislukken. Het zoveel mogelijk beperken van de opwarming van het aardse leefklimaat.
We leven al tientallen jaren ( eigenlijk wel mer dan 100 jaar) op een veel te grote voet.
Zeker wij op het Noordelijk halfrond kennen een grote welvaart.
Maar wat is welvaart ? Het verbruiken van grondstoffen op een dusdanige wijze dat we vele andere landen in armoede houden en het niet delen. Maar ook is het verbruik veel hoger dan dat voor dagelijkse levensbehoefte nodig is. Want we hebben handel uitgevonden en geld. Het verbruiken van aardse producten, zoals delfstoffen, voeding en ga zo maar door om een "rijk " land te worden door producten / technologie etc veel duurder te verkopen dan nodig is.
En ja... ik ben ook in een Welvaarts-land geboren en zit nu te typen op een computer die een waarde heeft waar iemand in de amazone dat een jaarsalaris kan noemen.
Zo scheef is de mens gegroeid. En nu ook, alle waarschuwingen ten spijt ( de hoeveelheid branden en overstromingen en hittegolven die we al ondergaan hebben ) gaan we gewoon door met het misbruiken van de aarde en de natuur.
Men vergeet gewoon dat we ons leven te danken hebben aan de evolutie van deze zelfde natuur. Maar net als met de slavenhandel..... we blijven ( ondanks onze kennis ) doorgaan met het misbruik.
We zouden eigenlijk een soort "leider " moeten hebben denk ik die ons de weg wijst "hoe te stoppen "met deze verslavende welvaart, of in ieder geval een wel overwogen "begin  : te maken met het "redden " van de aarde en de diversiteit aan leven.

Wij leven er op los alsof welvaart geen grenzen kent. Maar ook aan welvaart zit een grens. Zeker als de welvaart ten koste gaat van andere mensen die nog steeds in armoede leven.
Het is ook eigenlijk niet te bevatten.... dat de oliemaatschappijen de CO2 stapeling en opwarming van de aarde al de kennis hadden hierover, maar het nooit gedeeld hebben.
Zou dat niet moord kunnen heten met voorbedachte raadde ???

Ik heb het wiel ook niet uitgevonden en er zijn vele mensen die heel veel kennis meer hebben om ons de weg te wijzen hoe zo snel mogelijk te stoppen met het misbruik van de aarde en zijn ecosystemen. Laten die mensen opstaan.

En zoals de mens nu leeft, zich vasthoudt aan een bepaalde rijkdom in zijn bestaan ( welvaart doel ik dan op ) gaan we het als mens nooit redden.
Als deze waarschuwingen hierboven zijn al een uiting van onmacht en het niet willen inzien dat we op vele vlakken moeten inleveren. En dan bedoel ook ECHT inleveren.
Een totale stop op commercie, stoppen met onzinnige dingen maken en reclame maken.
Elk beetje energie wat verspilt wordt moet stoppen. Nu !
Auto's die op aardolieproducten rijden moeten binnen 5 jaar verboden worden.
Producten waar er meerdere van zijn, zoals de 20 soorten Jam in de supermarkt, daar mogen er maar 5 van overblijven. Al die verspilde energie aan dezelfde soort producten is totale onzin. Vervoer van personen mag alleen met openbaar vervoersmiddelen. Vervoer in de lucht mag nog alleen voor goederen die nodig zijn op het gebied van voedsel en technologie die de leefbaarheid van dieren en mensen/ planten verbeteren.  Dus niet meer op vakantie !

Alle onzin producten zoals make-up  / nagellakken etc verboden.
Kleren dienen alleen nog voor comfort en niet meer als onderscheidene mode.
Evenals die handtasjes die elke vrouw tegenwoordig moet hebben !
In zoveel mogelijk producten het gebruik van plastics vermijden en zoveel mogelijk hout gebruiken ( welke CO2 opslaan ) en duurzame productiemethoden gebruiken, zodat een product ten alle tijde gepareerd kan worden. We moeten af van de weggooi economie.

Televisie en vermaak duidelijk formuleren en producties beperken.
Alle energie verslindende processen goed onderzoeken of het niet anders kan en of het echt nodig is.  Eigenlijk moet elk proces onderzocht worden om te oordelen of het schade toebrengt aan de natuur en het streven naar minder broeikasgassen.

En we hebben eigenlijk GEEN tijd meer om er over na te denken en beslissingen op de lange termijn te schuiven.
Sommige veranderingen zullen heel duur zijn. Maar nog altijd minder in kosten dan dat we het klimaat verder laten ontsporen. Kijk nu al hoeveel geld er verloren is door milieurampen in Italie/ VS / Canada / Spanje Portugal, Hawaï etc..... door de branden.
En de daarop volgende overstromingen in Oostbloklanden / China / canada / italie.
Dit is nog maar het begin !!!  Je kunt er beter nu geld in stoppen om schade te voorkomen dan doorgaan met een onzinnige welvaart ( die de wereld ook verdeelt ) die zoveel schade geeft en het klimaat laat ontsporen.

Zoals ik al eerder zei, dit is nog maar het begin van alle ellende.
Als je ziet hoe snel er minder ijs op de zuidpool is wat elk jaar schrikbarend minder wordt.
Gevolgen kunnen we alleen maar indenken, omdat we ons nu op terrein begeven welke wij nog nooit meegemaakt hebben ( de aarde wel, er zijn al meer uitsterving golven geweest )
Golfstromen worden langzamer..... en golfstromen veranderen ( het oceaanwater is nog nooit zo warm geweest )  .  https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/de-extreem-warme-noord-atlantische-oceaan

Dit alles heeft ook weer effect op de winden die op grote hoogten waaien ( passaatwinden ) en wat weer ernstige gevolgen heeft op het weer op land.

De aarde was zo een mooie planeet waar de natuur zich in miljoenen jaren zich zo ontwikkeld heeft dat er een goede balans was tussen natuurfenomen / weertypes. De aarde was eigenlijk heel erg stabiel toen de mens verscheen.
Afbraak van hout en planten geschieden bijvoorbeeld door verschillende soorten schimmels en zwammen. Alles was heel erg in balans.
En de natuur heeft echt miljoenen processen gevormd in de natuur zodat er een zelf onderhouden systeem geschapen is. Elk dier heeft zijn vijand die hem opruimt. Bij planten idem. Natuur zit zo vernuftig in elkaar, maar er zijn maar erg weinig mensen die dit zien.
Vele mensen zien alleen geld en bezittingen waar ze waarde aan hechten.

De mens heeft dit evenwicht welke zich gevormd heeft op planeet aarde in een paar decennia om zeep geholpen en we staan aan de rand van veranderingen die zijn weerga niet kennen.
De mens gedraagt zich als een vernietigende soort waar geen rem op is. Ook al ziet de mens de afgrond waar hij zich naar toe beweegt, remmen doet de mens te laat.

Hoe bijzonder is het dat de natuur een schimmel heeft ontwikkeld welke bepaalde soorten loofbomen die afgestorven zijn kunnen verteren, zodat er weer aarde gevormd wordt waar weer planten kunnen groeien.
Het lijkt zo nietszeggend....zo een slijmzwam die zich maar hooguit 2 dagen laat zien.
. Maar met zijn velen, over de aarde verspreid zijn zij toch belangrijk in het proces
.

Merendeel van de mensen zien het niet staan.